Muziekvereniging TOGIDO

Hekelingen

Privacyverklaring

De muziekvereniging TOGIDO Hekelingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De muziekvereniging TOGIDO Hekelingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als muziekvereniging TOGIDO Hekelingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • lidmaatschap overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Aanvang lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Donateursadministratie
 • Inning donateursgelden
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Donateurschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Adres

 • Woonplaats

 • E-mailadres
  Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
  verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Website togidohekelingen.nl
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via
de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op
het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden
als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de
website van de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie
(hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Muziekvereniging
TOGIDO Hekelingen verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden
verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te
houden van activiteiten van de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen. Indien u geen prijs meer stelt op deze
informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar secretariaat@togidohekelingen.nl of een brief te
sturen naar Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen, Meeldijk 9 AV Hekelingen.

Cookies
De website togidohekelingen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website
van de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat de
Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De
Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of
individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen
website en hun functionaliteit.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van
sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te
passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies kan de
Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen inzage krijgen in het bezoek op de website. Deze dienst wordt door de
muziekvereniging TOGIDO niet gebruikt. De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen kan niet zien wie (welke pc) haar
website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen, cookies op uw pc
plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen
geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen website bent ingelogd op Facebook en
hiervoor toestemming geeft.

Twitter
De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te
maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen website bent
ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de
hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je
browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu
van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de
persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de website van de Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties
te vinden. De Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van
je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie
Ledeninformatie t.b.v. het lidmaatschap van de muziekbond KNMO
Deze ledeninformatie bevat geen NAW gegevens van leden, alleen het aantal leden en de muziekinstrumenten die door
deze leden worden bespeeld.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons
hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De muziekvereniging TOGIDO Hekelingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens de muziekvereniging TOGIDO Hekelingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het
recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met
ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Muziekvereniging TOGIDO Hekelingen, Meeldijk 9, 3209 AV Hekelingen
Email: info@togidohekelingen.nl